අපගේ වෙබ් අඩවි වෙත සාදරයෙන් පිළිගනිමු!

සිසිලන පෑඩ් නිෂ්පාදන ක්රියාවලිය

1-Glue-Spraying

1. මැලියම් ඉසීම

2-Paper Cutting

2. කඩදාසි කැපීම

3-Pressing-Corrugated-and-Shaping1

3. රැලි සහ හැඩගැස්වීම එබීම

4-Single-Chip-Curing

4. Single-Chip Curing

5-Paper-Gluing-and-bonding

5. කඩදාසි ඇලවීම සහ බැඳීම

6-Oven-Baking

6. අවන් ෙබ්කිං

7-Semi-finished-blocks-of-paper

7. අර්ධ නිමි කඩදාසි කුට්ටි

8-Sawing-Machine-Cutting1

8. කියත් මැෂින් කැපීම

9-Grinding-and-Remove-Paper-Scraps

9. කඩදාසි කැබලි ඇඹරීම සහ ඉවත් කිරීම

10-Finished-Cooling-Pad-backup

10. නිමි සිසිලන පෑඩ්